ระบบรับส่งเอกสาร E - Office
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

E - Office ปี 2551

E - Office ปี 2552

E - Office ปี 2553

E - Office ปี 2554

E - Office ปี 2555

E - Office ปี 2556