banner

ด่วนที่สุด


แจ้ง บุคลากร สพป.พิจิตร เขต 1 ทุกท่าน
          ตามที่ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สพท. เรื่องการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ สพท. ได้ศึกษาผ่าน 3 ช่องทาง ให้ทุกคนศึกษา ด้านล่างนี้
          ช่องทางที่ 1 Youtube :
          ช่องทางที่ 2 Facebook :
          ช่องทางที่ 3 Website :
          ขณะนี้สำนักติดตามฯ ได้เปิดระบบให้ท่านสามารถรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตได้แล้ว ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
           ตัวชี้วัด: http://pt.obec.expert/
           มาตรฐานสำนักงานเขต: http://std.obec.expert/

ด่วนมาก


แจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ทุกท่าน
          ตามที่ สพฐ. มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้สถานศึกษา รายงานความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามแบบสำรวจนี้
          แบบสำรวจ แบบสำรวจ :
          ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจ ตรวจสอบ :

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง สพป.พิจิตร เขต 1
          โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.พิจิตร เขต 1

O2  ข้อมูลผู้บริหาร
         รายนามของผู้บริหารของ สพป.พิจิตร เขต 1

O3  อำนาจหน้าที่
          หน้าที่และอำนาจของ สพป.พิจิตร เขต 1 ตามที่กฎหมายกำหนด

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา สพป.พิจิตร เขต 1
          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พ.ศ.2561 - 2564

O5  ข้อมูลการติดต่อ
          ข้อมูลการติดต่อ สพป.พิจิตร เขต 1

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ สพป.พิจิตร เขต 1

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ สพป.พิจิตร เขต 1

O8  Q&A
         ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของ สพป.พิจิตร เขต 1

O9  Social Network
         Facebook
         กลุ่ม Line ต่างๆ ของ สพป.พิจิตร เขต 1

การบริหารงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563


O11 
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O17  E–Service
โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Amss)
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ระบบข้อมูลสารธารณะ Cloud Center สพป.พิจิตร เขต 1

การบริหารเงินงบประมาณ

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปี 2562)
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ปี 2562)

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คลิก

PLC คลิก
การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ คลิก
เงินเพิ่มพิเศษ คลิก
เงินทุนหมุนเวียน คลิก
ขอทบทวนมติ ก.ก.ศ. ว 13/2556 คลิก

 

แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มภารกิจ

ข่าว สพป.พิจิตร เขต 1

ข่าว สถานศึกษา

จดหมายข่าว

ประกาศรับสมัคร สอบ ย้าย โอน

ประกาศ

ประกาศสอบราคา