กลุ่มบริหารงานการเงิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนิษากร ใจแสน
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายมนูญ กาหา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสมคิด ไตรยุทธรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารการเงิน

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบัญชี

- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางนงค์นุช ตุลาพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชลธิชา อุกอาจ
พนักงานบริการ

นางลักษณาพร เกิดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววิลัยวรรณ ผลประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกอบแก้ว ศรีเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพรชนก อินทะกะ
พนักงานบริการ

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพ เรียงผา
พนักงานบริการ