กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบ้ติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางณัชชา คานิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ