กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัญญา ภูทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางฉัตรชนก การเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายคุณากร จันทพิมพ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ