กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.พิจิตร เขต 1

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ปี 2545

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


5. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)

– กฏหมายอื่นๆ
– พระราชบัญญัติ พรบ.
– ระเบียบต่างๆ
– รัฐธรรมนูญ