กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฏหมายและคดี

นายรภัทร อินทรีย์
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี