กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล

นายปิติ วิทยการ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางสาวทองปอน พิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางภัทราวรรณ ภูมินทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร บุญคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายณฐนนท์ เวชพร
ศึกษานิเทศก์

นายสมพร ปานแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตยา บุญปู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางนิสสรณ์ กัณฑษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกฤติยา สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณพร จันทร์ไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา จันทรมณี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบงกช จันทรสุขวงค์
ศึกษานิเทศก์

น.ส.อุทุมพร กรีสุริยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอาโปลิน กุหลาบวงษ์
พนักงานบริการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน