กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

นางจันจิรา แพทองคำ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร 081888948
Email : jonjira_ptk@hotmail.com

นางสาววัชรี บุญโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0807898282
Email : jacky_wat@hotmail.com

นายดำรงค์ นาบำรุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0840891879
Email : Aody5519@gmail.com

นางสาววิริยา มีไชโย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 0881570017
Email : viriya034@gmail.com

นางสาวรวิสรา เจือจาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 0816807857
Email : napass1972@hotmail.com

นางสาวประภัสรา ธาราศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0928745191
Email :