กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

นายสุเทพ บุญวัฒน์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางรจนา เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางจันจิรา แพทองคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชรี บุญโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววิริยา มีไชโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน