กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายมนูญ กาหา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร 0840038654
Email : Manunkaha10@gmail.com

- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสมคิด ไตรยุทธรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารการเงิน
เบอร์โทร 0841782411
Email : somkittri@hotmail.com

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบัญชี
เบอร์โทร 0850516649
Email : Anuvat_13@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ถอดเขี้ยว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0973402064
Email : Todkaive522@gmail.com

นางนงค์นุช ตุลาพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร 0865894873
Email : n_tulapong@yahoo.com

นางสาวอนุสรา นวลแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร 0888150358
Email : garfield_noy@hotmail.com

นางสาวชลธิชา อุกอาจ
พนักงานบริการ
เบอร์โทร 0626504964
Email : phung959@gmail.com

นางลักษณาพร เกิดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร 0651694956
Email : Lkeidmongkhol@gmail.com

นางสาววิลัยวรรณ ผลประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0827714526
Email : matsumud@gmail.com

นางสาวกอบแก้ว ศรีเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0839149564
Email : gamesureerat@gmail.com

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพ เรียงผา
พนักงานบริการ
เบอร์โทร 0871043089
Email : suparp.1313@gmail.com