กลุ่มบริหารงานการเงิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนิษากร ใจแสน
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายมนูญ กาหา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสมคิด ไตรยุทธรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารการเงิน

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบัญชี

ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ถอดเขี้ยว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางนงค์นุช ตุลาพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.อนุสรา นวลแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชลธิชา อุกอาจ
พนักงานบริการ

นางลักษณาพร เกิดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววิลัยวรรณ ผลประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกอบแก้ว ศรีเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพรชนก อินทะกะ
พนักงานบริการ

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพ เรียงผา
พนักงานบริการ