กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเจริญา สินมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวรวิสรา เจือจาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพรชนิตว์ วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางรติมา ขมินทกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุจิตตรา แต้มพวก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกาญจนา คัชมาตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ