กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบ้ติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางณัชชา คานิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ