กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทร 0862050565
Email : kanlaya212511@gmail.com

นางสาวกัญญา ภูทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0875725612
Email : kp_yayaya@hotmail.com

นางฉัตรชนก การเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร 0818887394
Email : education.nok@gmail.com

นางสาวนิภาภรณ์ กล่ำเชาว์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0872552950
Email : nipawell@gmail.com

- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 0654373789
Email : srisuda_sab2510@gmail.com

นายคุณากร จันทพิมพ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เบอร์โทร 0828966757
Email :

นางสาวกาญจนา บุญนำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 0636808688
Email : kanchana990@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ เนตรคำ
นักจิตวิทยาโรงเรียน
เบอร์โทร 0840038654
Email :