กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัญญา ภูทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางฉัตรชนก การเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายดำรงค์ นาบำรุง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

น.ส.นิภาภรณ์ กล่ำเชาว์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.กนกวรรณ เนตรคำ
นักจิตวิทยา

นายคุณากร จันทพิมพ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ