กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายจักรพงษ์  ศุขวิทย์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวมาลี กรงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายอลงกรณ์ ปัตทะมะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานบริการ