กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นายจักรพงษ์  ศุขวิทย์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
08-1740-6176

นางนารินทร์พร บุญลาภ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา ผาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นายวรัชพงศ์ ทองแจ่มธัญโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสมจิตร งามพิมาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายกฤษดา เจศรีชัย
พนักงานธุรการ ส.4

นายนพดล เรืองเดช
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายวีระ อินทะกูล
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายสนาม สุขเกษม
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายฉัตรชัย เจริญทิม
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายสมคิด ศรีสุข
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายสมภพ คุ้มเวช
ช่างไฟฟ้า ช 4

นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ช่างไฟฟ้า ช 4

ลูกจ้างชั่วคราว

นายชินดนัย เทียนสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานขับรถยนต์

นายชาตรี จิตตะระ
ยาม