กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นางนารินทร์พร บุญลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทร 0947208998
Email : rinpron.1@gmail.com

นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0894393009
Email : THARINEE.PANYA@gmail.com 

นางสาววรัชนก พรมจิ๋ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 0892103466
Email : charwan689@gmail.com

นางจินตนา ผาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 0895639926
Email : rodjana14@hotmail.com

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 0928745191
Email : ceewarat02@gmail.com

- ว่าง -
พนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำ

นายกฤษดา เจศรีชัย
พนักงานธุรการ ส.4
เบอร์โทร 0899602668
Email : krisadaja19@hotmail.com

นายนพดล เรืองเดช
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0899597603
Email : nopadon_61@hotmail.com

นายวีระ อินทะกูล
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0830288032
Email : veerain2510@hotmail.com

นายสนาม สุขเกษม
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0905637246
Email : sanamsuk@hotmail.com

นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0882800888
Email : armatsada@gmail.com

นายฉัตรชัย เจริญทิม
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0823946132
Email : chart357@hotmail.com

นายสมคิด ศรีสุข
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0850494889
Email : somkidsri2506@hotmail.com

นายสมภพ คุ้มเวช
พนักงานพัสดุ ส.4
เบอร์โทร 089900672
Email : somphop2125@gmail.com

นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0848168345
Email : nusri_09@hotmail.com

ลูกจ้างชั่วคราว

นายชินดนัย เทียนสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร 0882354544
Email : chindanai7775@hotmail.com

นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0805108997
Email : chanonkhongkhaluek@gmail.com

นายสม แสงศรีธูป
ยาม
เบอร์โทร 0898586067
Email : 

นายชาตรี จิตตะระ
ยาม
เบอร์โทร 0962458572
Email : chatreejit2515@hotmail.com