ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ที่รหัสรหัสชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโทรศัพท์บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอ
SMISOBECผอ.ร.ร.เลขที่
166010001350016ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นางคมคาย ปานเกลียว09139198781685คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร
266010002350017วัดดงชะพลูนางกรวิกา อ้นโต (ผอ.รก.)0994219849192คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร
366010004350019วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต099421984919คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร
466010005350037บ้านสวนแตงนายภิญโญ แก้วแดง083213175512310ฆะมังเมืองพิจิตร
566010006350038วัดฆะมังนายภิญโญ แก้วแดง (ผอ.รก.)08321317551382ฆะมังเมืองพิจิตร
666010010350008วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง08153302161003ดงกลางเมืองพิจิตร
766010015350042วัดเขารูปช้างนางปริฉัตร หมอนทอง081280048891ดงป่าคำเมืองพิจิตร
866010016350041บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ09388229411682ท่าหลวงเมืองพิจิตร
966010017350015บึงสีไฟนางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี08644653104ท่าหลวงเมืองพิจิตร
1066010018350043วัดวังมะเดื่อนางกัญญารัตน์ กันน้อย (ผอ.รก.)08746399631453ท่าฬ่อเมืองพิจิตร
1166010019350044บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายกุศล ยิ่งยง08692690401895ท่าฬ่อเมืองพิจิตร
1266010020350013อนุบาลพิจิตรนายกมล สุมาลา08137936916/1ในเมืองเมืองพิจิตร
1366010021350014อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์0862020113342ในเมืองเมืองพิจิตร
1466010022350021ชุมชนบ้านวังกลมนายเสนาะ ศรีพิเศษ0817860044148/11บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
1566010023350022วัดบ้านบุ่งนายเสนาะ ศรีพิเศษ (ผอ.รก.)08178600441272บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
1666010024350023บ้านไดชุมแสงนางสาววรรธนันทน์ ทองมา089566111913บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
1766010025350024วัดหนองไผ่นายประโยชน์ ฟักคง0897046308315บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
1866010026350035วัดราชช้างขวัญนางมะลิ เครือรัตน์08720093001211ปากทางเมืองพิจิตร
1966010027350036วัดยางคอยเกลือนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ08084165771236ปากทางเมืองพิจิตร
2066010029350034บ้านหนองถ้ำนายสมัย ศรีระวัตร08449253091002ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
2166010030350029วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน08719577181408ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
2266010031350030บ้านท่ามะไฟนางกนกวรรณ หอมโหน (ผอ.รก.)0871957718999ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
2366010032350031วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายอำนาจ เพ็งศิริ089856487669/43ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
2466010034350045วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศนางสาวสุนีย์ อินทยุง0899612114193ไผ่ขวางเมืองพิจิตร
2566010035350050บ้านเมืองเก่านายนเรศ มโนวชิรสรรค์0818877432998เมืองเก่าเมืองพิจิตร
2666010036350051พิจิตรอนุสรณ์นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์08505333441011เมืองเก่าเมืองพิจิตร
2766010039350054วัดท่าข่อย (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126)นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ (ผอ.รก.)08505333441902เมืองเก่าเมืองพิจิตร
2866010041350046วัดหาดมูลกระบือนางกัญญารัตน์ กันน้อย0874639963191ย่านยาวเมืองพิจิตร
2966010042350047บ้านวังกระดี่ทองนายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ (ผอ.รก.)09388229411144ย่านยาวเมืองพิจิตร
3066010043350048วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์08719447181443ย่านยาวเมืองพิจิตร
3166010044350055วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ0914461551162โรงช้างเมืองพิจิตร
3266010046350020บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์084382845411โรงช้างเมืองพิจิตร
3366010047350025บ้านสายคำโห้นายมงคล บุญชุม0866803660801สายคำโห้เมืองพิจิตร
3466010048350026บ้านน้อยนายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง087208033522/12สายคำโห้เมืองพิจิตร
3566010051350005บ้านเนินยาวนางปวีณา สวนกุหลาบ (ผอ.รก.)09142455442344หัวดงเมืองพิจิตร
3666010053350001บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง087317747821หัวดงเมืองพิจิตร
3766010055350003วัดลำชะล่านายทวิช สายทอง (ผอ.รก.)08731774781042หัวดงเมืองพิจิตร
3866010056350004วัดหนองนาดำพิทยานางปวีณา สวนกุหลาบ09142455441/15หัวดงเมืองพิจิตร
3966010057350254อนุบาลวังทรายพูนนายวิชญ์พล ถิ่นนุช08970554532661วังทรายพูนวังทรายพูน
4066010059350256เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ0884140952995วังทรายพูนวังทรายพูน
4166010060350257บ้านทุ่งโม่งนายวรสิทธิ์ ศรีบุตร0856018742510วังทรายพูนวังทรายพูน
4266010065350262วัดหนองปล้องนายประหยัด เจริญชัย (ผอ.รก.)0816049418201หนองปล้องวังทรายพูน
4366010066350263วัดใหม่สามัคคีธรรมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ (ผอ.รก.)088414095273หนองปล้องวังทรายพูน
4466010070350252บ้านท่ากระดานนายวิชญ์พล ถิ่นนุช (ผอ.รก.)0897055453787หนองปลาไหลวังทรายพูน
4566010071350248บ้านหนองปลาไหลนายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์08459101551761หนองปลาไหลวังทรายพูน
4666010072350249บ้านคลองสะแกป่าหวายนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า (ผอ.รก.)06550381471005หนองปลาไหลวังทรายพูน
4766010075350243บ้านยางสามต้นนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า06550381472392หนองพระวังทรายพูน
4866010076350244บ้านหนองพระนางจรูญลักษณ์ โกเศศสุขชูโชค081972619318016หนองพระวังทรายพูน
4966010079350242ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายประหยัด เจริญชัย08160494181111หนองพระวังทรายพูน
5066010081350235บ้านดงเสือเหลืองนางกรรณิกา คุ้มดี08784484031/12ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
5166010082350233บ้านหนองขานางนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)087210104219814ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
5266010083350234บ้านนาพิบูลพิทยาว่าที่ ร.อ.กฤษฎ์พิศาล ศรีประเสริฐ093428926624112ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
5366010084350227วัดเนินพยอมนางกรรณิกา คุ้มดี (ผอ.รก.)087844840329811ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
5466010085350228บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือนายอภิชาต ปานเทศ (ผอ.รร.หลัก)08172748811314ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
5566010086350229บ้านหนองพงนายอภิชาต ปานเทศ08172748812156ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
5666010087350230บ้านห้วยคำตาลนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)087210104293ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
5766010088350231อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ว่าที่ รต.ไพโรจน์ ปานอยู่0643578994265/211ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
5866010089350232บ้านทุ่งประพาสนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)08721010421382ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
5966010090350216บ้านห้วยน้อยนายพรชัย ม่วงแจ่ม08721010421785ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
6066010091350236บ้านเนินขวางนายสุระ อ้อยแขม08160517792611เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
6166010092350237บ้านเนินพลวงวิทยานายสาธิต สัญชัยชาติ0818873911327เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
6266010093350238บ้านหนองสะแกนายรังสรรค์ เข้าเมือง (ผอ.รก.)09925268883896เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
6366010095350239บ้านมาบมะไฟนางสาวรมิดา บุญจันทร์096662625912012เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
6466010096350240บ้านหนองคล้านายอโนเชาว์ สุขหนุน0906865270743เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
6566010098350225วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้นายสมเกียรติ หมั่นเรียน061746920178/33ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง
6666010099350226วัดบ้านลำนังนางสิริพร ผลประเสริฐ081533193128/12ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง
6766010102350210วัดไผ่รอบนางกาญจนา ศรีทัศน์ (ผอ.รก.)08673442451548ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
6866010103350211วัดหนองหลวงนายกีรติ จันทรมณี08927101261193ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
6966010105350213วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน08316323926ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
7066010106350214บ้านหนองหัวปลวกนายรังสรรค์ เข้าเมือง099252688812ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
7166010107350215บ้านหนองไม้แดงนายกีรติ จันทรมณี (ผอ.รก.)08927101267516ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
7266010108350209บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทอง ย้อยอุทิศ)นางกาญจนา ศรีทัศน์08956736431721ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
7366010109350217วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ089270529623/12โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
7466010110350218บ้านโพธิ์ประทับช้างนางอุมาพร เดชจบ0812815554279/13โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
7566010111350219บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง08457813871991โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
7666010114350206ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์0828856678294/19วังจิกโพธิ์ประทับช้าง
7766010118350149ชุมชนบ้านกำแพงดินนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ08995714311992กำแพงดินสามง่าม
7866010119350150บ้านท่าแหนายสัญญา งามอยู่0873181498357กำแพงดินสามง่าม
7966010121350152วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด06168565871006กำแพงดินสามง่าม
8066010123350155วัดเนินปอนายสนามชัย ม่วงมี08946121521121เนินปอสามง่าม
8166010124350156บ้านมาบแฟบนางสาวจันทิมา อังเพชร (ผอ.รก.)06222979951007เนินปอสามง่าม
8266010125350157บ้านยางห้าหลุมนางสาวจันทิมา อังเพชร06222979951029เนินปอสามง่าม
8366010126350158สระยายชีมิตรภาพที่ 79นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก0918561067996เนินปอสามง่าม
8466010127350159บ้านเนินพยอมนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก (ผอ.รก.)09185610671553เนินปอสามง่าม
8566010131350141วัดบ้านใหม่นายนพดล เมืองสอง (ผอ.รก.)08128031541908รังนกสามง่าม
8666010132350142บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล0885655935354รังนกสามง่าม
8766010133350143วัดจระเข้ผอมนายอดิศร ทิพย์ทำ08719786601001รังนกสามง่าม
8866010134350144บ้านหนองน้ำเขียวนายนพดล เมืองสอง0812803154305รังนกสามง่าม
8966010135350145บ้านโนนไผ่ขุยนายสมจิตร ไตรธรรม086934770213110รังนกสามง่าม
9066010139350133วัดบ้านไร่นางสาวชนัญชิดา ทองบู่091723256616010สามง่ามสามง่าม
9166010141350135วัดวังแดงนางธนี ดวงดอกไม้0617967591993สามง่ามสามง่าม
9266010142350136อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม096106352323913สามง่ามสามง่าม
9366010144350138วัดใหม่ราษฎร์บำรุงนายอำนาจ ศรีทิม (ผอ.รก.)0961063523699สามง่ามสามง่าม
9466010145350160บ้านหนองโสนนางพนากร กุชะนันท์083892325231717หนองโสนสามง่าม
9566010146350161บ้านป่าแซงนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์0871224545203หนองโสนสามง่าม
9666010147350162บ้านมาบกระเปานายสมร บุญมา08620527221094หนองโสนสามง่าม
9766010148350164บ้านสุขสำราญนางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย0805046084106หนองโสนสามง่าม
9866010149350166บ้านไผ่ใหญ่นายจักรพันธ์ พุฒกาง0833315494997หนองโสนสามง่าม
9966010150350154บึงเฒ่าวิทยาสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี0818879722995หนองโสนสามง่าม
10066010151350309บ้านหนองจั่วนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ (ผอ.รก.)081962117878/15คลองทรายสากเหล็ก
10166010152350310บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์0819621178241คลองทรายสากเหล็ก
10266010154350311บ้านท่าเยี่ยมนางศรีไพร ศรีระวัตร0862028168772ท่าเยี่ยมสากเหล็ก
10366010155350306บ้านวังอ้อนางนันท์นภัส กลัดแก้ว0856059339575ท่าเยี่ยมสากเหล็ก
10466010156350312บ้านวังทับไทรนายเทพชลิต เพ็งแตง06561466522751วังทับไทรสากเหล็ก
10566010157350313บ้านตลุกหินนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)08178543531406วังทับไทรสากเหล็ก
10666010158350314บ้านหนองสองห้องนายเทพชลิต เพ็งแตง (ผอ.รก.)06561466524953วังทับไทรสากเหล็ก
10766010160350303บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู0644165853153/37สากเหล็กสากเหล็ก
10866010161350299บ้านทุ่งสำราญนางประสานสุข เรือนมูล08172727711156สากเหล็กสากเหล็ก
10966010162350300อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี0862030595305/71สากเหล็กสากเหล็ก
11066010163350301บ้านถ้ำคะนองนายสุริยา ทองดอนพุ่ม09831710082314สากเหล็กสากเหล็ก
11166010164350302บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์0817854353156/111สากเหล็กสากเหล็ก
11266010167350308บ้านคลองทรายใหญ่นายวิเชียร บุญญเขตต์065795615424/14หนองหญ้าไทรสากเหล็ก
11366010168350358วัดบ้านนานางเกษร ภาษาทอง (ผอ.รก.)083955348215011บ้านนาวชิรบารมี
11466010169350359บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง0839553482163บ้านนาวชิรบารมี
11566010170350360วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาด08216875462964บ้านนาวชิรบารมี
11666010173350363บ้านหนองหูช้างนางมานพ สมบุญยอด08106494596บ้านนาวชิรบารมี
11766010174350368บ้านนิคมนายเสนาะ เจริญภาพ08172710937บ้านนาวชิรบารมี
11866010175350366บ้านหนองขาวนางพรทิพย์ พลสมัคร0862023356999บึงบัววชิรบารมี
11966010176350367บ้านยางตะพายนายวิเชียร ศิริจันทร์ (ผอ.รก.)0875265318773บึงบัววชิรบารมี
12066010178350370บึงบัวพิทยาคมนายวิเชียร ศิริจันทร์08752653181952บึงบัววชิรบารมี
12166010179350365บ้านยางสุขวัฒน์นายเอกชัย เครือขอน0623504041998บึงบัววชิรบารมี
12266010180350351บ้านโนนทองนายอาคม ตาสหรี08190485001029วังโมกข์วชิรบารมี
12366010181350356บ้านหนองริ้นนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)0816745762896วังโมกข์วชิรบารมี
12466010182350357วัดวังตะขบนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ09555364491007วังโมกข์วชิรบารมี
12566010183350371ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร0898606202332วังโมกข์วชิรบารมี
12666010184350372บ้านสระบรเพ็ดนายเสนาะ เจริญภาพ (ผอ.รก.)0817271093824วังโมกข์วชิรบารมี
12766010185350350บ้านบัวยางนายสนามชัย ม่วงมี (ผอ.รก.)089461215219หนองหลุมวชิรบารมี
12866010186350352วัดหนองหลุมนายพิเชษฐ ทรัพย์สิน08316398001005หนองหลุมวชิรบารมี
12966010187350353วัดกลางวงศ์มณีนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ08167457627710หนองหลุมวชิรบารมี
13066010188350354อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์087200252521หนองหลุมวชิรบารมี
13166010189350355วัดโนนป่าแดงนายอาคม ตาสหรี (ผอ.รก.)08190485005811หนองหลุมวชิรบารมี
13266010190350364บ้านยางนกกระทุงนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)081674576246หนองหลุมวชิรบารมี