ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ที่โรงเรียนชื่อผู้บริหารโทรศัพท์ตำบลอำเภอ
1ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นายวิเชียร บำรุงมา0931358828คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร
2วัดดงชะพลูนางมณี ศรีบุรินทร์ (รก.)0640102984คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร
3วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต0994219849คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร
4บ้านสวนแตงนายภิญโญ แก้วแดง0832131755ฆะมังเมืองพิจิตร
5วัดฆะมังนายภิญโญ แก้วแดง0832131755ฆะมังเมืองพิจิตร
6วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง0815330216ดงกลางเมืองพิจิตร
7วัดเขารูปช้างนางปริฉัตร หมอนทอง0812800488ดงป่าคำเมืองพิจิตร
8บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)นายวิทยา เอี้ยงหมี0615419455ท่าหลวงเมืองพิจิตร
9บึงสีไฟนางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี0864465310ท่าหลวงเมืองพิจิตร
10วัดวังมะเดื่อนางกัญญารัตน์ กันน้อย0874639963ท่าฬ่อเมืองพิจิตร
11บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายกุศล ยิ่งยง0869269040ท่าฬ่อเมืองพิจิตร
12อนุบาลพิจิตรนายกมล สุมาลา0813793691ในเมืองเมืองพิจิตร
13อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์0862020113ในเมืองเมืองพิจิตร
14ชุมชนบ้านวังกลมนายเสนาะ ศรีพิเศษ0817860044บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
15วัดบ้านบุ่งนายสุนทร อนันชัย0899531848บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
16บ้านไดชุมแสงนางสาววรรธนันทน์ ทองมา0895661119บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
17วัดหนองไผ่นายประโยชน์ ฟักคง0897046308บ้านบุ่งเมืองพิจิตร
18วัดราชช้างขวัญนางนันท์นภัส กลัดแก้ว0856059339ปากทางเมืองพิจิตร
19วัดยางคอยเกลือนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ0808416577ปากทางเมืองพิจิตร
20บ้านหนองถ้ำนายสมัย ศรีระวัตร0844925309ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
21วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน0871957718ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
22บ้านท่ามะไฟนางณิชนันท์ อาตวงษ์ (รก.)0862055912ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
23วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายอำนาจ เพ็งศิริ0898564876ป่ามะคาบเมืองพิจิตร
24วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศนางนวพร ครุธทิน (รก.)0819738915ไผ่ขวางเมืองพิจิตร
25บ้านเมืองเก่านายนเรศ มโนวชิรสรรค์0818877432เมืองเก่าเมืองพิจิตร
26พิจิตรอนุสรณ์นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์0850533344เมืองเก่าเมืองพิจิตร
27วัดท่าข่อยนายอารักษ์ โพธิบัติ0931386138เมืองเก่าเมืองพิจิตร
28วัดหาดมูลกระบือนางกัญญารัตน์ กันน้อย0874639963ย่านยาวเมืองพิจิตร
29บ้านวังกระดี่ทองนายไพโรจน์ อ่อนโยน (รก.)0878401254ย่านยาวเมืองพิจิตร
30วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์0871944718ย่านยาวเมืองพิจิตร
31วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ0914461551โรงช้างเมืองพิจิตร
32บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์0843828454โรงช้างเมืองพิจิตร
33บ้านสายคำโห้นายธวัช เต็งสุวรรณ0616939289สายคำโห้เมืองพิจิตร
34บ้านน้อยนายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง0872080335สายคำโห้เมืองพิจิตร
35บ้านเนินยาวนายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์0621563936หัวดงเมืองพิจิตร
36บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง0873177478หัวดงเมืองพิจิตร
37วัดลำชะล่านายทวิช สายทอง0873177478หัวดงเมืองพิจิตร
38วัดหนองนาดำพิทยานางวิลาสินี บุญม่วง (รก.)0932799900หัวดงเมืองพิจิตร
39อนุบาลวังทรายพูนนายวิชญ์พล ถิ่นนุช0897055453วังทรายพูนวังทรายพูน
40เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ0884140952วังทรายพูนวังทรายพูน
41บ้านทุ่งโม่งนายวรสิทธิ์ ศรีบุตร0856018742วังทรายพูนวังทรายพูน
42วัดหนองปล้องนายมงคล บุญชุม0866803660หนองปล้องวังทรายพูน
43วัดใหม่สามัคคีธรรมนางอัจฉรา ม่วงหมี (รก.)0639677129หนองปล้องวังทรายพูน
44บ้านท่ากระดานนายประยุทธ สุขมณี (รก.)0896162516หนองปลาไหลวังทรายพูน
45บ้านหนองปลาไหลนายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์0845910155หนองปลาไหลวังทรายพูน
46บ้านคลองสะแกป่าหวายนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า0655038147หนองปลาไหลวังทรายพูน
47บ้านยางสามต้นนายโตมร บุตรเพ็ง (รก.)0819539099หนองพระวังทรายพูน
48บ้านหนองพระนางจรูญลักษณ์ โกเศศสุขชูโชค0819726193หนองพระวังทรายพูน
49ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายประหยัด เจริญชัย0816049418หนองพระวังทรายพูน
50บ้านดงเสือเหลืองนายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ0938822941ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
51บ้านหนองขานางนายนุกูล เอี่ยมอาจ (รก.)0896387217ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
52บ้านนาพิบูลพิทยาว่าที่ ร.อ.กฤษฎ์พิศาล ศรีประเสริฐ0934289266ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
53วัดเนินพยอมนางกรรณิกา คุ้มดี0878448403ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง
54บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือนายอภิชาต ปานเทศ0817274881ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
55บ้านหนองพงนายอภิชาต ปานเทศ0817274881ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
56บ้านห้วยคำตาลนางสาคร พึ่งบุญเรือง (รก.)0836223540ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
57อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ว่าที่ รต.ไพโรจน์ ปานอยู่0643578994ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
58บ้านทุ่งประพาสนางสารภี รอดมณี (รก.)0897033935ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
59บ้านห้วยน้อยนายพรชัย ม่วงแจ่ม0872101042ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง
60บ้านเนินขวางนายไพบูลย์ อยู่สุข0862145105เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
61บ้านเนินพลวงวิทยานายสุระ อ้อยแขม0816051779เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
62บ้านหนองสะแกนายธีธัช นาระหัด0947748397เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
63บ้านมาบมะไฟนายอนุชา จันทรมณี (รก.)0898397546เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
64บ้านหนองคล้านายอโนเชาว์ สุขหนุน0906865270เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง
65วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้นายสมเกียรติ หมั่นเรียน0617469201ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง
66วัดบ้านลำนังนางสิริพร ผลประเสริฐ0815331931ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง
67วัดไผ่รอบนายปิยะ ช่วงไกล (รก.)0867344245ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
68วัดหนองหลวงนายกีรติ จันทรมณี0892710126ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
69วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน0831632392ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
70บ้านหนองหัวปลวกนายรังสรรค์ เข้าเมือง0992526888ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
71บ้านหนองไม้แดงนายสุวิทย์ ภุมรินทร์ (รก.)0862069444ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
72บ้านใดโพธิ์นางสาววนิดา บุญชู (รก.)0647962115ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง
73วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ0892705296โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
74บ้านโพธิ์ประทับช้างนางอุมาพร เดชจบ0812815554โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
75บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง0845781387โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
76บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดนนางอุมาพร เดชจบ0812815554โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง
77ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์0828856678วังจิกโพธิ์ประทับช้าง
78ชุมชนบ้านกำแพงดินนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ0899571431กำแพงดินสามง่าม
79บ้านท่าแหนายสัญญา งามอยู่0873181498กำแพงดินสามง่าม
80วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด0616856587กำแพงดินสามง่าม
81วัดเนินปอนายสมร บุญมา0862052722เนินปอสามง่าม
82บ้านมาบแฟบนายสมหมาย คุ้มวงษ์0805083441เนินปอสามง่าม
83บ้านยางห้าหลุมนางสาวจันทิมา อังเพชร0622297995เนินปอสามง่าม
84สระยายชีมิตรภาพที่ 79นางมานพ สมบุญยอด0810649459เนินปอสามง่าม
85บ้านเนินพยอมนายดำรงค์ ขำมั่น (รก.)0891930977เนินปอสามง่าม
86วัดบ้านใหม่นางมะลิ เครือรัตน์0872009300รังนกสามง่าม
87บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล0885655935รังนกสามง่าม
88วัดจระเข้ผอมนายอดิศร ทิพย์ทำ0871978660รังนกสามง่าม
89บ้านหนองน้ำเขียวนายนพดล เมืองสอง0812803154รังนกสามง่าม
90บ้านโนนไผ่ขุยนายสมจิตร ไตรธรรม0869347702รังนกสามง่าม
91วัดบ้านไร่นางกาญจนา สังวร (รก.)0819738915สามง่ามสามง่าม
92วัดวังแดงนางธนี ดวงดอกไม้0617967591สามง่ามสามง่าม
93อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม0961063523สามง่ามสามง่าม
94วัดใหม่ราษฎร์บำรุงนายนิรัญ เมืองทอง0896289315สามง่ามสามง่าม
95บ้านหนองโสนนางพนากร กุชะนันท์0852962903หนองโสนสามง่าม
96บ้านป่าแซงนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์0871224545หนองโสนสามง่าม
97บ้านมาบกระเปานางสุรีรัตน์ พุกกลิ่น (รก.)0857272960หนองโสนสามง่าม
98บ้านสุขสำราญนางสาวปราณีต เทียมศร (รก.)0875268539หนองโสนสามง่าม
99บ้านไผ่ใหญ่นายจักรพันธ์ พุฒกาง0833315494หนองโสนสามง่าม
100บึงเฒ่าวิทยาสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี0818879722หนองโสนสามง่าม
101บ้านหนองจั่วนายปริญญา เนยคำ รก.0956351938คลองทรายสากเหล็ก
102บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์0819621178คลองทรายสากเหล็ก
103บ้านท่าเยี่ยมนางศรีไพร ศรีระวัตร0862028168ท่าเยี่ยมสากเหล็ก
104บ้านวังอ้อนายอธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค0863829619ท่าเยี่ยมสากเหล็ก
105บ้านวังทับไทรนายไพรัช มีอุตสาห์ (รก.)0932249889วังทับไทรสากเหล็ก
106บ้านตลุกหินนางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูร (รก.)0818887150วังทับไทรสากเหล็ก
107บ้านหนองสองห้องว่าที่ ร.ต.ลดาวัลย์ ธัญญะภูมิ (รก.)0874079707วังทับไทรสากเหล็ก
108บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู0869342514สากเหล็กสากเหล็ก
109บ้านทุ่งสำราญนางประสานสุข เรือนมูล0817272771สากเหล็กสากเหล็ก
110อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี0862030595สากเหล็กสากเหล็ก
111บ้านถ้ำคะนองนายสุริยา ทองดอนพุ่ม0983171008สากเหล็กสากเหล็ก
112บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์0817854353สากเหล็กสากเหล็ก
113บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศนางสกุล สุดตา (รก.)0897068795หนองหญ้าไทรสากเหล็ก
114บ้านคลองทรายใหญ่นายวิเชียร บุญญเขตต์0956411540หนองหญ้าไทรสากเหล็ก
115วัดบ้านนานายเกตุสรินทร์ บุญหนัก0918561067บ้านนาวชิรบารมี
116บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง0839553482บ้านนาวชิรบารมี
117วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาด0821687546บ้านนาวชิรบารมี
118บ้านหนองหูช้างนายสมใจ สมบุญยอด0864451963บ้านนาวชิรบารมี
119บ้านนิคมนายเสนาะ เจริญภาพ0817271093บ้านนาวชิรบารมี
120บ้านหนองขาวนางคมคาย จันทร์กลิ่น0913919878บึงบัววชิรบารมี
121บ้านยางตะพายนายสุเชษฐ์ คุณนิธิกร0910670341บึงบัววชิรบารมี
122บึงบัวพิทยาคมนายวิเชียร ศิริจันทร์0875265318บึงบัววชิรบารมี
123บ้านยางสุขวัฒน์นายสาธิต สัญชัยชาติ0910288347บึงบัววชิรบารมี
124บ้านโนนทองนายอาคม ตาสหรี0819048500วังโมกข์วชิรบารมี
125บ้านหนองริ้นนายพสุธร รัตนวิบูลย์เลิศ (รก.)0869376496วังโมกข์วชิรบารมี
126วัดวังตะขบนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ0882723768วังโมกข์วชิรบารมี
127ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร0898606202วังโมกข์วชิรบารมี
128บ้านสระบรเพ็ดนางพรทิพย์ พลสมัคร0862023356วังโมกข์วชิรบารมี
129บ้านบัวยางนายอรรถพงษ์ พลนิกร0891874123หนองหลุมวชิรบารมี
130วัดหนองหลุมนายอรรถพงษ์ พลนิกร0891874123หนองหลุมวชิรบารมี
131วัดกลางวงศ์มณีนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ0816745762หนองหลุมวชิรบารมี
132อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์0872002525หนองหลุมวชิรบารมี
133วัดโนนป่าแดงนายอดุลย์ ศรีทิพย์0612812240หนองหลุมวชิรบารมี
134บ้านยางนกกระทุงนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ0816745762หนองหลุมวชิรบารมี