ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขึ้นเวปเขตจ้างปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือ